Elbiler og elsikkerhethttp://hafslundnett.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/elbil/Elbiler og elsikkerhetElbiler og elsikkerhetSalget av elektriske biler i Norge stiger kraftig. Dette øker behovet for ladesteder. Bilene skal lades både hjemme, på jobb og mens vi er ute på reise. Hvilken betydning har dette for elsikkerheten?<p>Ladeutstyr til elbiler representerer en ny belastning for våre elektriske anlegg. For at lading av elbiler skal foregå på en trygg og sikker måte er det derfor viktig å ta noen forhåndsregler. Nedenfor finner du noen råd og tips om nettopp dette, og litt informasjon om sikkerhetsnivået til de ulike lademetodene.</p><p><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Elbransjen/DSB%20Veiledning%20utf%c3%b8relse%20ladestasjoner%20elbil%20vers%206%200802%202017.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Last ned veiledning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)</a></p>Sikker lading av elbil<p>Dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig lading, vil dette være å anse som en bruksendring etter $16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som krever at anlegget "skal være egnet til forutsatt bruk".  Selv om en vanlig kontakt kan tilkobles med 16A er den ikke laget for den høye belastningen over tid. DSB erfarer ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn. Slike skader er en stor risiko for brann. Her følger derfor noen råd og tips for sikrere lading av elbil. </p><p><strong>Er det elektriske anlegget egnet for lading av elbil? </strong></p><ul><li>Lading av elbil medfører økt belastning på det elektriske anlegget. Langvarige store belastninger gir økt risiko for varmegang i stikkontakter, koblingspunkter, sikringsskap og inntak. <strong>En elkontroll utført av elektriker kan avdekke svakheter ved anlegget som må rettes opp.</strong></li></ul><ul><li><strong>Du må sjekke at det er nok kapasitet på det elektriske anlegget til å lade elbilen. </strong>Både hovedsikring, kurssikringen og ledningsopplegg må tåle den langvarige belastningen ladingen medfører. Hvor store sikringer du trenger er blant annet avhengig av biltype og hvor fort du vil lade. Søk råd hos din lokale elektriker.</li></ul><ul><li><strong>Det anbefales å benytte ladetypen «modus 3». </strong>Dette medfører mindre risiko for varmegang enn lading gjennom vanlig stikkontakt. Dette betyr også at en elektriker må koble opp en «ladeboks» der du skal lade bilen. Les mer om dette under neste punkt «Utstyr og metoder for lading».</li></ul><ul><li><strong>Om du ikke har overspenningsvern montert i det elektriske anlegget, må du få en elektriker til å montere dette.</strong> Da unngår du at overspenninger etter tordenvær eller feil i strømnettet, fører til skade på ladeutstyret og elbilen.</li></ul><ul><li><strong>Bruk av skjøteledninger er ikke tillatt. Sørg for at ladeuttaket er plassert nært nok bilen.</strong> Spesiell risiko er det ved skjøteledninger på trommel. Hvis ikke hele kabelen trekkes ut fra trommelen, vil det føre til varmegang på gjenværende kabel på trommelen ved så store strømmer som vi her snakker om.</li></ul><ul><li><strong>Feil på ladesystemet</strong> kan føre til elektromagnetiske forstyrrelser på strømnettet og for annet elektrisk utstyr. Det kan også føre til overlading, feilfunksjon og brann både i og utenfor bilen. Det er derfor <strong>viktig at utstyret installeres riktig av fagfolk med rett kompetanse.</strong> Det er også svært viktig å <strong>følge produsentens anvisninger ved installasjon, bruk og vedlikehold av ladesystemet</strong>.</li></ul><ul><li>Ladesystemet i elbilen vil maskere en vanlig jordfeilbryter som ikke vil fungere ved jordfeil. Da kan det oppstå livsfarlige situasjoner. <strong>Det må installeres en spesiell jordfeilbryter type B </strong>som ikke forstyrres av støyen fra ladesystemet.</li></ul><p><strong>Fornuftig bruk og vedlikehold</strong></p><ul><li>Feilkonstruksjon og manglende vedlikehold av ladepunkter og ladestasjoner er ikke uvanlig. <strong>Det er den som eier og drifter ladestasjoner som har ansvaret for at disse er i orden.</strong> <strong>Ikke benytt ladestasjoner med åpenbare feil og mangler. </strong>Hjemme er det ditt eget ansvar at du har egnet ladeuttak.</li></ul><ul><li><strong>Hvis du har ladekabel med styreboks integrert skal du alltid henge opp boksen slik at vekten av den ikke belaster støpselet og stikkontakten. </strong>Da reduser du slitasjen og dermed også muligheten for varmgang og skade på støpsel og stikkontakt.</li></ul><ul><li><strong>Ladekabel må alltid tilkobles en jordet stikkontakt som er beskyttet av jordfeilbryter</strong>, for å unngå elektrisk sjokk ved feil.</li></ul><ul><li><strong>Beskytt elektriske kontakter og støpsler</strong> mot vann, snø og saltsprut for å unngå korrosjon og dårlig kontakt. <strong>Lukk lokket på ladekontakter </strong>etter bruk.</li></ul><ul><li><strong>Sørg for at ladekabelen ikke er i veien</strong> for fotgjengere eller ligger slik at den kan bli skadet av trafikk.</li></ul><ul><li><strong>Ikke bruk ladekabel som har synlige skader eller korrosjon på støpsel eller kontaktpinner.</strong> Dette kan skade kontakten og være en fare for andre som skal lade fra samme kontakt.</li></ul><ul><li><strong>Sjekk</strong> ladekabel, støpsel og stikkontakt jevnlig for synlige skader, sprekker og tegn til varmgang (sot og brune merker på plasten). Sjekk også at støpsel, stikkontakt og ladekabel ikke blir unormalt varm under bruk. <strong>Utstyr med skader må ikke benyttes.</strong></li></ul><ul><li><strong>Ikke gjør endringer på ladesystem og tilsvarende utstyr.</strong> Med ladesystem menes alt fra og med kontakten i vegg til og med ladeelektronikken/programvaren i bilen.</li></ul><ul><li><strong>Bruk </strong><strong>original ladekabel</strong> eller en kabel med tilsvarende egenskaper og ladestrøm.</li></ul>Utstyr og metoder for lading<p>Dagens elbiler er utstyrt med en <strong>integrert lader</strong> som omformer vekselstrømmen (AC) i strømnettet til likestrøm (DC) som batteriene skal ha. I tillegg kan <strong>de fleste bilene hurtiglades med likestrøm fra en ladestasjon</strong>. Da står selve laderen i ladestasjonen som leverer likestrøm direkte til batteriene. </p><p><strong>Tiden det tar å lade opp batteriene</strong> vil blant annet være avhengig av temperatur, batteristørrelse (kWh) og tilgjengelig ladeeffekt. Ladeeffekten oppgis i kilowatt (kW) og vil på sin side være avhengig av ladetype, nettsystem og kapasitet på det elektriske anlegget der ladingen foregår. Begrensninger settes også av kapasiteten til laderen i de ulike biltypene og sikkerhetssystemet til de ulike ladetypene. Dette betyr at ikke alle biler nødvendigvis klarer å utnytte all tilgengelig ladeeffekt.</p><p><strong>Ladeutstyr for elbiler kategoriseres ofte i tre grupper:</strong></p><ul><li><strong>Normallading</strong></li><ul><li>Tilgjengelig ladeeffekt opp til 22 kW</li><li>Vanligvis i boliger, parkeringshus og ladestolper.</li></ul><li><strong>Semihurtiglading</strong></li><ul><li>Tilgjengelig ladeeffekt på minimum 22 kW</li><li>Vanligvis på ladestasjoner.</li></ul><li><strong>Hurtiglading</strong></li><ul><li>Tilgjengelig ladeeffekt på minimum 43 kW</li><li>Vanligvis på ladestasjoner.</li></ul></ul><p>Den elektriske spenningen i nettet uttrykkes i Volt (V). Desto høyere spenning vi har, jo mer effekt kan vi få ut og dermed kortere ladetid. <strong>De fleste elbiler er bygget for å håndtere AC-lading med trefas 400V eller enfas 230V.</strong> Norge er dessverre et av få land som i hovedsak har et strømnett basert på<strong> trefas 230V</strong>. Dette betyr at enfas 230V er det mest relevante alternativet hjemme hos folk flest, noe som gir begrenset ladeeffekt. Bruk av enfas kan også føre til uheldige skjevbelastninger i strømnettet.</p><p>I industri- og virksomhetsbygg, og i nyere boligområder, er det imidlertid mer vanlig med <strong>trefas 400V</strong>. På disse stedene kan man dermed oppnå høyere ladeeffekt, med samme sikringsstørrelse. </p><p><strong>Uten å gå i detalj på elektrotekniske utregninger kan vi se på et par regnestykker<span style="text-decoration:underline;">:</span></strong></p><ol><li>Har du en vanlig 16A kurs får du ca. 3,7kW ladeeffekt (230Vx16A=3680W). </li><li>Hvis du har 400V elektrisk anlegg og en trefas 16A kurs får du hele 11kW ledeffekt (400Vx16Ax√3=11085W). Om laderen i bilen kan håndtere 11kW, vil det altså gå fortere å lade med denne kursen.</li></ol><p><strong>Du bør utfra kjøremønsteret ditt ta stilling til om du trenger kapasitet til å lade et tomt batteri, et 30% ladet batteri eller et 50% ladet batteri i løpet av de timene bilen står til lading.</strong> Ved bruk av vanlige stikkontakter, lader mange biler med maks 13A. Lading av et tomt batteri vil da føre til en stor belasting på det elektriske anlegget over mange timer. Dette øker risikoen for varmegang og brann, som er skummelt med tanke på at de fleste lader om natten mens de sover. <strong>Det anbefales derfor at de som lader mye hjemme får montert en «</strong><strong>hjemmelader</strong><strong>».  </strong></p><p>I dag har vi <strong>fire alternativer eller «modes» for lading av elektriske biler. Disse uttrykker forskjellige sikkerhetsnivåer for ladingen</strong>. Nedenfor følger en beskrivelse av forskjellene, samt noen fordeler og ulemper ved de forskjellige løsningene. Innenfor de ulike alternativene benyttes det også forskjellige typer ladekontakter. Vi beskriver her de vanligste typene.</p><p><strong>Begrepene som benyttes har i denne sammenheng følgende betydning:</strong></p><ul><li><strong>Ladeuttak</strong> – stikkontakten eller uttaket som er koblet til strømnettet, f.eks. montert på veggen eller i en ladesøyle.</li><li><strong>Støpsel</strong> – den delen av ladekabelen som du plugger inn i ladeuttaket/stikkontakten.</li><li><strong>Ladeplugg</strong> – den delen av ladekabelen som du plugger inn i elbilens ladeinntak.</li><li><strong>Ladeinntak </strong>– kontakten på elbilen hvor ladepluggen plugges inn. </li></ul><p><strong></strong> </p><p style="text-decoration:underline;"><strong>MODE 1</strong></p><p>Dette er <strong>den enkleste ladetypen og brukes bare til eldre ebiler</strong>. Lading foregår med en vanlig kabel mellom ladeuttaket og bilen, uten noen form for styringsboks. Dette betyr at det ikke er noen sikkerhetsfunksjon i tilkoblingen. Ladestrømmen begrenses kun av bilens elektronikk. </p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Modus1-Prinsipp.jpg" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p>Ladeuttaket er i dette tilfellet som oftest en vanlig stikkontakt av typen Schuko. Dette er vår vanlige husholdningskontakt i Norge som brukes på kurser opp til 16A. Det er gjennom tester og tilsyn med elektriske anlegg, dokumentert at langvarig høy belastning på Schuko kontakter kan føre til varmegang og brann. Maksimal kontinuerlig belastning for en Schuko kontakt bør ikke overstige 8A. Et alternativ til Schuko kontakter er de runde industrikontaktene. Disse er mer robuste og tåler dermed høyere strømmer over lenger tid.</p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/PM%2003-01%20Jordet%20stikk.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Bedrift/Jordet%20st%c3%b8psel.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p><em>Stikkontakt og støpsel av typen Schuko</em></p><p><em></em> </p><p style="text-decoration:underline;"><strong>MODE 2</strong></p><p><strong>Alle nye elbiler kan lades på denne måten</strong><strong>.</strong> Med denne ladetypen benyttes det en spesialtilpasset kabel mellom bilen og ladeuttaket. På kabelen er det påmontert en styringsboks. Denne omtales ofte som kabelkontrollboks (ICCB – In Cable Control Box) og denne har som funksjon å øke sikkerhetsnivået. Også i dette tilfellet er ladeuttaket som oftest en vanlig stikkontakt av typen Schuko, men kan også unntaksvis være en industrikontakt.</p><p>Styringsboksen inneholder gjerne en jordfeilbryter og et relé som overvåker jordforbindelsen til bilen. Ladingen vil stoppe dersom jordforbindelsen brytes. I tillegg sender boksen signaler til bilens ladesystem som begrenser ladestrømmen til innstilt verdi. Ladestrømmen kan være justerbar, ofte i området 8 - 13 A. Vær oppmerksom på at uoriginale ladebokser kan ha høyre ladestrøm. Dette øker faren for varmegang. Ved å velge en ladestrøm på 16A på en 16A kurs, vil kursen altså ha en 100 % belastning over lang tid. Dette frarådes på det sterkeste, nettopp på grunn av faren for varmegang. </p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Modus2-Prinsipp.jpg" alt="" style="margin:5px;" /><br>Styringsboksen for en mode 2 lader veier fra 1-3 kg og henger cirka 30 cm fra støpselet. Vekten medfører ofte at støpselet sakte men sikkert blir dratt ut av kontakten. Dette fører igjen til at kontakten ødelegges med fare for påfølgende varmgang. Denne problematikken kan unngås ved å montere en kurv eller krok hvor ladeboksen kan ligge under lading. </p><p> <img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Modus2-Bilde2.png?RenditionID=5" alt="" style="margin:5px;" /></p><p><em>Unngå at styringsboksen henger slik at all vekten belaster støpselet.</em></p><p><strong></strong> </p><p style="text-decoration:underline;"><strong>MODE 3</strong></p><p><strong>Alle nye elbiler kan lades på denne måten.</strong> Denne ladetypen kan brukes både til normallading og i noen tilfeller semihurtiglading med AC. Mode 3 lading består av en egen ladeboks som er montert fast. Dette kan være på veggen hjemme i garasjen, eller i form av en ladesøyle på parkeringsplasser. De samme kontroll- og sikkerhetsfunksjonene som finnes i kabelkontrollboksen i Mode 2 er integrert i denne ladeboksen. Det benyttes en spesialkabel fra boksen til bilen. Denne kabelen kan være fast tilkoblet i ladeboksen eller den kan være løs med et Type 2 støpsel som plugges inn i ladeboksen.</p><p>Med denne ladetypen kan bilen teoretisk sett også levere energi tilbake til det elektriske anlegget. Dette medfører en del utfordringer som vi ikke skal gå inn på her. </p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Modus3-Fast-Prinsipp.jpg" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Modus3-l%c3%b8s-Prinsipp.jpg" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p>Mode 3 lading foregår gjennom spesialtilpassede kontakter for lading av elbiler; som kontakter med betegnelsen Type 1 (Yazaki) eller Type 2 (Mennekes). Ladepluggen låses automatisk fast slik at det ikke er mulig å trekke ut pluggen mens lading pågår. Dette forhindrer at det oppstår livsfarlige lysbuer (gnister). Ladekontaktene er også konstruert for å tåle høy belastning over lengre tid og vil dermed tåle den belastningen lading av elbiler medfører. Denne ladetypen er derfor anbefalt fremfor lading gjennnom vanlig stikkontakt av typen Schuko.</p><p><em></em> </p><p><em><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Type2-Ladestolpe2.jpg?RenditionID=5" alt="" style="margin:5px;" /><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Type2-Ladestolpe3.jpg?RenditionID=5" alt="" style="margin:5px;" /></em> </p><p><em>Eksempel på ladestolpe med Type 2 ladeuttak som er merket med 3,6 kW tilgengelig ladeeffekt. Her må du bruke en medbrakt ladekabel med Type 2 støpsel.</em></p><p><br><strong style="text-decoration:underline;">Type 1</strong><br style="text-decoration:underline;">Kontakter av Type 1 er ikke lagd for trefas lading siden de kun har to pinner for vekselstrøm; én for jord og to for kommunikasjon. Den <strong>kan brukes til AC-lading med enfas 230V opptil 80A som gir en ladeeffekt på ca. 19 kW</strong>. Denne typen kontakter brukes for eksempel i japanske elbiler. I Norge finner vi ikke ladeuttak for disse støpslene i ladestolpene, men bare på ladepluggen som plugges inn i elbilene.</p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Type1-Ladeplugg.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Type1-Ladeinntak.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p><em>Eksempel på Type 1 ladeplugg og ladeinntak på elbil.</em></p><p> </p><p><strong style="text-decoration:underline;">Type 2</strong><br style="text-decoration:underline;"><strong>Kontakter av Type 2 håndterer AC-lading fra 230V/16A/enfas og helt opp til 400V/63A/trefas som gir 43 kW ladeeffekt.</strong> Type 2 har tre faseledere, N-leder, jord- og signalledere for kommunikasjon mellom bil og ladeboks. EU har foreslått denne som standard for elbillading i Europa. Derfor vil v komme til få se både elbiler, og et økende antall ladestolper, med denne kontakten. </p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Type2-Ladeuttak.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Type2-Ladeplugg-1.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Combo-Ladeinntak-1.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p><em>Eksempel på Type 2 ladeuttak i ladestolpe, ladeplugg og ladeinntak på elbil. Type 2 ladeinntaket er her en del av et Combo ladeinntak.</em></p><p><strong></strong> </p><p style="text-decoration:underline;"><strong>MODE 4</strong></p><p>Denne ladetypen innebærer<strong> hurtiglading med likestrøm (DC)</strong>. Laderen sitter i ladepunktet, og elbilens ladesystem kommuniserer med laderen om tilkobling og ladestatus. Ladepluggen låses automatisk fast slik at det ikke er mulig å trekke ut pluggen mens lading pågår. Dette er svært viktig siden det her lades med store strømmer som kan føre til livsfarlige lysbuer dersom pluggen skulle bli fjernet under lading. Som du ser nedenfor, finnes det også her forskjellige kontakter og ladestandarder.</p><p>Mange slike ladestasjoner er allerede bygget ut, og det blir stadig flere. Ladestasjonene plasseres ofte ved bensinstasjoner, butikker, kjøpesentre, spisesteder o.l. Ved bruk av hurtigladere kan batteriene lades opp til 80 % kapasitet i løpet av 15-60 minutter avhengig av ladeeffekt og biltype. Batteriene tillater ikke hurtiglading mot slutten av oppfyllingen. De siste 20 % tar derfor noe lengre tid å fylle opp.</p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Modus-Prinsipp4.jpg" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p><br><strong style="text-decoration:underline;">CHAdeMO - Japansk ladestandard:</strong><br style="text-decoration:underline;">Løsningen er utviklet i samarbeid med bilindustrien i Japan. CHAdeMO brukes på mange av elbilene som hittil har vært vanlige i Norge og er dermed også vanlig å finne på norske ladestasjoner. Løsningen brukes i dag til <strong>DC-lading opptil 50 kW</strong> og består av et spesielt ladeinntak på bilen - tilsvarende spesiell ladeplugg - og et kommunikasjonssystem mellom bil og den eksterne laderen. Siden CHAdeMO kun benyttes til DC-lading, må bilene ha et ekstra ladeinntak for normal AC-lading. </p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Chademo-Ladeplugg-2.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Chademo-ladeinntak.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p><em>Her er CHAdeMO ladepluggen som du finner på ladestasjonen og tilhørende ladeinntak på elbilen. </em></p><p><br><strong style="text-decoration:underline;">Combined Charging System - Europeisk hurtigladestandard:</strong><br style="text-decoration:underline;">Standarden omtales ofte som <strong>Combo </strong>eller <strong>CCS</strong>, og skal tåle <strong>lading opp mot 90 kW</strong>. Dette er en relativt ny standard som er utviklet av amerikansk og europeisk bilindustri. Flere nye elbiler kommer nå med denne løsningen og stadig flere ladestasjoner bygges derfor nå med mulighet for denne ladeløsningen. </p><p>Løsningen innebærer at AC-lading og DC-lading er samlet i ett og samme ladeinntak på bilen, derav navnet Combo. I Europa betyr dette at ladeinntaket har en kombinasjon av Type 2 inntak for AC-lading og et ekstra kraftig inntak for DC-lading. Ladepluggen på hurtigladestasjonene har tilsvarende kombinasjon. Ved hurtiglading skjer kommunikasjon mellom ladestasjon og bil gjennom Type 2 kontakten, mens selve ladestrømmen går gjennom DC-kontakten. </p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Combo-Ladeplugg.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /> <img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Combo-Ladeinntak-1.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /></p><p><em>Her er en Combo ladeplugg som du finner på ladestasjonen og tilhørende ladeinntak på elbilen. Ved AC-lading benyttes en Type 2 ladeplugg i øverste del av ladeinntaket på bilen. </em></p><p> <br><strong style="text-decoration:underline;">Tesla</strong><br style="text-decoration:underline;">Tesla har i utgangspunktet sin helt <strong>egen ladestandard</strong>. I Europa leveres imidlertid Tesla Modell S med Type 2 ladeinntak beregnet for en Type 2 ladeplugg, men med modifikasjoner for også å tåle DC-lading med høye strømstyrker. Dette betyr at det er samme ladeinntak for både normallading, AC Type 2 hurtiglading og lading gjennom Teslas superladere for Modell S. Dette er Teslas dedikerte DC-ladepunkt med <strong>tilgjengelig ladeeffekt opp mot 120 kW</strong>. Det kan også komme adaptere som gjør det mulig å koble Tesla Modell S til andre typer DC-hurtigladere som CHAdeMo eller Combo.</p><p><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Tesla-Type2-Ladeplugg.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /><img src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/Elbil-Tesla-Ladeinntak.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p><em>Her er Tesla sin ladeplugg og tilhørende ladeinntak på elbilen. Dette er altså en modifisert Type 2 som også skal tåle DC-lading med høye strømstyrker. </em></p>Batterier og elbilbranner<p><strong>Dagens elbiler benytter normalt et stort Litium-ionbatteri (Li-Ion-batteri) som energilager.</strong> Dette er i prinsippet mange mobiltelefonbatterier som er koblet sammen slik at spenningen blir høy. Denne typen batterier har stor energitetthet og tåler store strømbelastninger. Dette gir lavest mulig vekt og lengst mulig kjørelengde. Samtidig har batteriet svært høy virkningsgrad, noe som betyr lite effekttap ved høy belastning. Li-Ion batteriene kan også hurtiglades. Det vil si at man under gitte forutsetninger kan oppnå 80 % kapasitet på 15 minutter ladetid. </p><p><strong>Batteriteknologien har på den annen side også utfordringer når det gjelder fare for varmgang og brann. </strong>Battericellene er pakket tett sammen, og en punktering av en celle, på grunn av produksjonsfeil eller ytre mekaniske påvirkninger, vil føre til kortslutning og varmgang når den elektrokjemiske energien utløses. Ved en gitt temperatur starter en ukontrollerbar temperaturøkning som kalles ”thermal runaway”. Da begynner battericellen å brenne, og brannen vil spre seg til nærliggende celler med mindre man klarer å kjøle ned det varme området med store mengder vann. Noen Li-Ion-batterier utvikler også oksygen ved en viss temperatur. I tillegg utvikles ofte også fluorgasser som omdannes til flussyre. Dette er svært farlig for mennesker.</p><p>Normalt vil parkering av elbiler og lading av elbiler være sammenfallende. Ved etablering av ladestasjoner i lukkede garasjeanlegg er det derfor viktig å ta hensyn til at brann i elbil har et annet forløp enn brann i en bensin- eller dieselbil siden slokkeskum eller pulver vil ikke ha samme effekt. <strong>Det må benyttes store mengder vann for å kjøle ned batteriet</strong>, og innsatsen vil kunne vare i mer enn én time. Dessuten er det er <strong>meget stor fare for re-antenning i flere dager etter brannen</strong>. </p><p><strong>Ladestasjoner for elbil i lukkede garasjeanlegg må planlegges slik at det er tilgang til store mengder slokkevann (10 kbm) og slik at det er lett å få bilen transportert ut i friluft etter redningsinnsats. </strong>Dersom det også skal etableres hurtigladestasjoner, må layout på denne planlegges og tilrettelegges for mekanisk beskyttelse av elektrisk utstyr. </p><p><strong>Konklusjonen er at man ikke selv må forsøke å slukke batteribrann i elbil, men evakuerer og ringe brann- og redningsetaten på 110.</strong></p><p><em class="ms-rteFontSize-1">Kilde: veiledningen «Lading av elektriske biler», utarbeidet gjennom et samarbeid mellom DSB, NEK, Elbilforeningen og NELFO.</em></p>Ny norm for ladeinstallasjoner <p>Normsamlingen «NEK:400 Elektriske lavspenningsanlegg» legges til grunn for bygging av de fleste nye elektriske anlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg viser til NEK:400 som en metode for å oppfylle forskriftens sikkerhetskrav. Det ble utgitt en revidert utgave av denne normsamlingen sommeren 2014. </p><p>Den reviderte utgaven inneholder en ny delnorm som heter «<strong>Forsyning av elektriske kjøretøy</strong>». Denne angir minimumsnivået til sikkerhet knyttet til ladeinstallasjoner, både når det gjelder ladeuttak hjemme, på jobben og ladestasjoner tilgjengelig for offentligheten. </p><p>Normen beskriver en rekke spesifikke krav til kurser, ladeuttak og ladeutstyr, som skal sikre at sikkerheten ved lading ivaretas. Ved planlegging og bygging av nye ladeinstallasjoner, må det tas hensyn til disse kravene. </p>Mer informasjon<p>Det finnes mye informasjon om elbiler og ladesystemer på internett. Her er noen sider hvor du kan finne mer informasjon. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke er ansvarlig for innholdet på sidene det linkes til. </p><p>Viktig informasjon til elbileiere: <a href="http://www.vegvesen.no/elbil" target="_blank">www.vegvesen.no/elbil</a> <br>Informasjon om ladestasjoner: <a href="http://www.nobil.no/" target="_blank">www.nobil.no</a>  <br>Informasjon om ladesystemer: <a href="http://www.ladestasjoner.no/ladehjelpen" target="_blank">www.ladestasjoner.no/ladehjelpen</a> <br>Norsk elbilforening: <a href="http://www.elbil.no/" target="_blank">www.elbil.no</a>  <br>Norges Automobil-Forbund: <a href="http://www.naf.no/tips-og-rad/elbil" target="_blank">www.naf.no/tips-og-rad/elbil</a>  <br>Prosjektet Grønn Bil: <a href="http://www.gronnbil.no/" target="_blank">www.gronnbil.no</a>  </p>

 

 

Det står 70 000 brannfeller i norske garasjerhttp://hafslundnett.elsikkerhetsportalen.no/annet/aktuelt/Det står 70 000 brannfeller i norske garasjerDet står 70 000 brannfeller i norske garasjerhttp://www.dnbeiendom.no/altombolig/jus/forsikring/bilbrann-elbil/Det blir stadig flere el-biler i Norge. Samtidig ser vi at kunnskapen ikke er god nok når det gjelder lading, sier Ketil Voll i DNB Forsikring. Antallet branner stiger.2018-02-09T12:22:28Z
Du lader vel ikke elbilen med vanlig stikkontakt?http://hafslundnett.elsikkerhetsportalen.no/annet/aktuelt/Du lader vel ikke elbilen med vanlig stikkontakt?Du lader vel ikke elbilen med vanlig stikkontakt?http://www.hegnar.no/Nyheter/Motor/2018/01/Du-lader-vel-ikke-elbilen-med-vanlig-stikkontakt29. januar 2018 (hegnar.no): Tysklands største energiselskap investerer i det norske elbilmarked. De skal stille opp med intelligente og sikre ladeløsninger.2018-02-09T12:21:33Z
Feil lading av elbiler kan føre til boligbrannerhttp://hafslundnett.elsikkerhetsportalen.no/annet/aktuelt/Feil lading av elbiler kan føre til boligbrannerFeil lading av elbiler kan føre til boligbrannerhttp://bodøposten.no/feil-lading-av-elbiler-kan-fore-til-boligbranner/9. februar 2018 (bodøposten.no): Feil lading av elbiler kan i verste fall føre til brann. Står bilen ved boligen, i garasjen eller garasjeanlegg kan brannen spre seg og forårsake boligbranner2018-02-09T12:20:27Z


logo.gif

 

 

 

 

Jordinghttp://hafslundnett.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/JordingJording
Lover og reglerhttp://hafslundnett.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter/Lover og reglerLover og regler
Samsvarserklæring og dokumentasjonhttp://hafslundnett.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjon/Samsvarserklæring og dokumentasjonSamsvarserklæring og dokumentasjon
Sikringen løser seg ofte uthttp://hafslundnett.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Sikringen løser seg ofte utSikringen løser seg ofte ut
Overspenningsvernhttp://hafslundnett.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/OverspenningsvernOverspenningsvern
Er du bekymret for elsikkerheten?http://hafslundnett.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/bekymringsmeldinger/Er du bekymret for elsikkerheten?Er du bekymret for elsikkerheten?

 

 

/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0

 

 

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0
/privat/verdt-å-vite/hva-kan-du-gjøre-selvHva kan du gjøre selv?_self0
/privat/elsikkert-hjemElsikkerhet hjemme_self0

Hafslund Nett AS
Det lokale eltilsyn (DLE)
Postboks 990 Skøyen
0247 Oslo​