Jordinghttp://hafslundnett.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/JordingJordingVed å jorde elektriske anlegg og elektrisk utstyr vil strømmen ledes til jord dersom det oppstår en feil. På denne måten kan man unngå farlige situasjoner som f.eks. støt ved jordfeil. Det er derfor viktig at jordingsanlegget er i orden!<p>​Alle elektriske installasjoner skal ha et jordingsanlegg for å beskytte mennesker og dyr mot farlige elektriske strømmer som kan oppstå ved feil på det elektriske anlegget eller på tilkoblet utstyr. </p>Generelt om jording<p style="text-decoration:underline;"><strong>Hvordan opprette jording?</strong></p><ul><li><div>En jordelektrode setter ned i bakken (i jorda) i form av kobberspyd, kobbertråd e.l.</div></li><li><div>Jordelektroden tilkobles sikringsskapet gjennom en jordingsleder.</div></li><li><div>Fra skringsskapet føres jordingen frem gjennom kabler og ledninger til stikkontakter, utstyr og apparater.</div></li></ul><p>Alle ledende rørsystemer og bygningskonstruksjoner skal tilkobles jordingsanlegget. Dette kan omfatte vannrør, avløpsrør, ventilasjonsrør, stålkontruksjoner osv.</p><p>Dersom det oppstår en feil (jordfeiL) som medfører at metalliske deler av apparater eller rørsystemer blir strømførende, vil det kunne være farlig å berøre disse. Ved å koble disse delene sammen i et jordingsanlegg reduseres faren for å få strømstøt. Det er derfor viktig at jordeletroden, jordledninger og andre forbindelser er i god stand.</p><p>Kravene til jording av elektriske anlegg har endret seg gjennom tidene. Det var lenge slik at det kun var lagt opp jordet installasjoner i kjøkken, bad og andre rom med vannrør. Fra slutten av 1990-tallet har det blitt benyttet stikkontakter med jord i alle rom. </p>Jordfeil<p style="text-decoration:underline;">​​<strong>Hvordan og hvor kan jordfeil opptå?</strong></p><ul><li><div>Metalliske deler av lamper, utstyr og apparater som ved en feil kommer i kontakt med spenningsførende deler kan føre til jordfeil.</div></li><li><div>Feilmontering, slitasje eller feil/skade på materiellet kan føre til jordfeil i selve anlegget.</div></li><li><div>Jordfeil kan forekomme i varmekabler, lysarmaturer, varmtvannsberedere, komfyrer, frysere, utvendige skjøteledninger etc.</div></li><li><div>En jordfeil kan oppstå i mange ulike deler av det elektriske anlegget og det tilkoblede utstyret. </div></li><ul><li><div>Slike feil kan også komme og gå avhengig av hva slags utstyr som til enhver tid er i bruk, termostater som kobler ut og inn, fuktighet som varierer med temperaturer, vær og årstider etc. Det gjør at jordfeil kan være utfordrende å lokalisere.</div></li></ul><li><div>Hvis du har mistanke om jordfeil, ta kontakt med elektrikeren!</div></li></ul><p style="text-decoration:underline;"><strong>Hvilke konsekvenser kan jordfeil medføre og hvordan beskytter jeg meg mot det?</strong></p><ul><li><div>Jordfeil kan i verste fall føre til brann og/eller berøringsfare (strømstøt).</div></li><ul><li><div>Berøringsfaren er størst i våtrom og utenførs fordi strømmen der kan finne en lett forbindelse gjennom en våt menneskekropp til jord.</div></li></ul><li><div> For å begrense skadevirkningene av en jordfeil utstyres elektriske anlegg med jordledninger frem til utstyr og apparater i tillegg til jording av rørsystemer og bygningskonstruksjoner.</div></li><li><div>Best beskyttelse mot jordfeil oppnås ved bruk av jordfeilbrytere som automatisk kobler ut strømmen ved en jordfeil. </div></li></ul><p>Dersom du får støt eller merker at det kiler litt ved berøring av vasker, kraner eller elektriske apparater, kan dette skyldes jordfeil. Dette er i så fall alvorlig og må snarest undersøkes nærmere av en elektriker!</p>Dobbeltisolering<p>​<strong>Bruk av dobbeltisolasjon betyr at spenningsførende deler er beskyttet med to lag isolasjon.</strong> Dersom det oppstår en feil med det ene isolasjonslaget, er det ett lag til med isolasjon som opprettholder sikkerheten. Denne metoden benyttes ofte på lamper og mindre elektrisk utstyr for å unngå at det skal kunne oppstå en jordfeil. </p><p><strong>Dobbelisolasjon kan altså benyttes som et sikkerhetstiltak i stedet for jording av elektrisk utstyr.</strong> Deler av den faste elektriske installasjonen kan også dobbeltisoleres. Dette kan være et alternativ på steder hvor det av driftsmessige årsaker er viktig å opprettholde strømforsyningen og det derfor ikke er ønskelig å benytte jordfeilbrytere som sikkerhetstiltak. </p><p>Alt elektrisk utstyr som er dobbelisolert skal være <strong>merket med to firkanter. Lamper og elektrisk utstyr som er merket på denne måten skal aldri tilkobles jording.</strong> Når slikt utstyr leveres ferdig med ledning og støpsel vil støpselet være uten jord og dermed passe i alle typer stikkontakter.</p>Vannrør som jordelektrode<p>​Tidligere var det vanlig å benytte vannrøret inn i bygningen som jordelektrode for det elektriske anlegget. Dette var tillatt frem til 1991 under forutsetning av at vannrøret var i metallisk materiale (jern eller kobber). Vannrørene egnet seg godt som jordelektrode siden de hadde en stor utstrekning i bakken og fikk god kontakt med jord. </p><p>I dag byttes stadig flere av de gamle metalliske vannrørene ut med vannrør i plast og dermed forsvinner også forbindelsen til jord. Det er viktig å ta dette med i betraktningen dersom du skal skifte vannrør inn til din bolig. <strong>Jordelektroden må ha tilfredsstillende kvalitet og være varig holdbare.</strong> Gamle, utrangerte vannledninger av jern anses ikke som varig holdbare og kan derfor ikke lenger benyttes som jordelektrode etter at de tas ut av bruk. </p><p>Gamle vannledninger av kobber kan ha tilfredsstillende kvalitet og kan i enkelte tilfeller benyttes videre som jordelektrode når de ikke lenger benyttes som vannrør.  I de fleste tilfeller vil det imidlertid være mest hensiktsmessig å legge ned en ny jordlektrode i form av en kobberline i de grøftene som graves i sammenheng med utskifting av vannrør. Best resultat oppnås dersom kobberlinen legges rundt huset. Dette er gjerne aktuelt der det etableres ny drenering. </p><p>Dersom du har et gammelt hus, og går med planer om utskifting av gamle vannrør eller graving av ny drenering, bør du kontakte en elektriker for å få råd og hjelp til sikre at jordingsanlegget blir best mulig.</p>Kulokabel med metallisk ytterkappe<p>​​Kulokabelen består av gummiisolerte ledninger med en yterkappe av aluminium. Denne kabeltypen ble benyttet som installasjonskabel fram til 1960-tallet. Over en viss tid blir gummien sprø og dermed lite egnet som elektrisk isolasjon. Dette igjen kan medføre at den ytre kappen av aluminium kan bli strømførende. <strong>Denne kabeltypen er derfor ikke lenger tillatt brukt i rom der det finnes vann eller andre ledende konstruksjoner som kan føre til berøringsfare (strømstøt) ved feil på kabelen.</strong> Isolasjonen på ledningene er ofte tørr og sprø, og det betyr at det ikke er tilrådelig å foreta inngrep i slike installasjoner eller videreføre installasjoner fra koblingspunkter med denne kabeltypen. Det er heller ikke uvanlig at det oppstår oksidering av tilkoblingsklemmer og ledere i koblingspunkter i disse installasjonene. Slike forhold medfører at installasjoner med denne kabeltypen har en økt risiko for varmgang og brann. </p><p><img class="ms-rtePosition-1" src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/kulokabel.jpg?RenditionID=1" alt="" style="margin:5px;" /><strong>Dersom du har slike kabler i rom som kjøkken og bad, må du altså sørge for at disse skiftes ut med ny installasjon.</strong> Uavhengig av hvor kulokabelen er benyttet vil det imidlertid være stor sannsynlighet for at den ikke lenger er i tilfredsstillende forfatning. Installasjoner av denne typen er derfor moden for utskifting. <strong>Det anbefales sterkt at du som eier/bruker, og ansvarlig for installasjonene, tar kontakt med en elektriker for å utfase de deler av installasjonen som eventuelt er utført med denne kabeltypen.</strong></p>


logo.gif

 

 

 

 

Elsikkerhet på soverommethttp://hafslundnett.elsikkerhetsportalen.no/privat/pusse-opp/soverom/Elsikkerhet på soverommetElsikkerhet på soverommet
Vanlige spørsmålhttp://hafslundnett.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/faq-i-hjemmet/Vanlige spørsmålVanlige spørsmål
Nattmatapphttp://hafslundnett.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/NattmatappNattmatapp
Hvis det brenner, hva gjør jeg?http://hafslundnett.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Hvis det brenner, hva gjør jeg?Hvis det brenner, hva gjør jeg?

 

 

/privat/elkontroll-i-hjemmetElkontroll hjemme_self0
/privat/se-også/Komfyr%20og%20platetoppKomfyrbrann_self0
/privat/se-også/HvitevarerHvitevarer_self0

 

 

 

 

/privat/finn-fagfolkFinn fagfolk_self0
/privat/kjøpe-hus/elanleggetElanlegget_self0
/privat/verdt-å-vite/elektriske-produkterEl.artikler_self0
/privat/se-ogs%c3%a5/Varmeovner%20og%20varmetepperOppvarming_self0
/annet/aktuelt/Har%20du%20denne%20tørketrommelen?Siemens advarer_self0
/privat/se-ogs%C3%A5/Sikringsskapet_self0

Hafslund Nett AS
Postboks 990 Skøyen
0247 Oslo​