Systemrettet tilsyn med virksomheterhttp://hafslundnett.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-virksomheter/Systemrettet tilsyn med virksomheterSystemrettet tilsyn med virksomheterAlle nettselskaper er pålagt å føre tilsyn med virksomheter innenfor sitt forsyningsområde. Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) er en del av nettselskapet og er ansvarlig for å utføre disse tilsynene.<p>​​I virksomheter foregår tilsynet vanligvis som såkalt systemrettet tilsyn. Dette innebærer en revisjon av virksomhetens internkontroll innen elsikkerhet kombinert med en stikkprøvekontroll av det elektriske anlegget. </p><p>Formålet med tilsynet er primært å undersøke om virksomheten har gode rutiner for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak.</p><p> </p>Tilsyn med virksomheter<p>​Alle virksomheter skal iht. krav i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) kunne dokumentere sitt arbeid innen helse, miljø og sikkerhet overfor tilsynsmyndighetene, herunder hvordan virksomheten jobber med elsikkerhet. DLE har som oppgave å føre tilsyn med at kravene i Internkontrollforskriften etterleves ved å gjennomføre revisjon og kontroll av virksomheter. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) legger føringer for hvor ofte og hvordan tilsynene skal gjennomføres. Lokalkunnskap, risikovurderinger og prioriteringer vil også påvirke hvor ofte den enkelte virksomhet vil få besøk. </p><p>Tilsynet blir normalt varslet i brevs form til virksomheten. <span style="line-height:1.6;">D</span><span style="line-height:1.6;">LE kan velge å benytte sakkyndige selskaper til </span><span style="line-height:1.6;">å</span><span style="line-height:1.6;"> utfø</span><span style="line-height:1.6;">re den praktiske del</span><span style="line-height:1.6;">en av tilsynet. Opplysninger om dette vil eventuelt fremkomme av brevet. Tilsynspersonellet som gjennomfører kontrollen skal også legitimere seg.</span></p>Gjennomføring av revisjon<p>​Alle virksomheter som benytter elektriske anlegg eller elektrisk utstyr skal, gjennom sin internkontroll, sørge for at sikkerheten bli ivaretatt. Internkontrollen skal tilpasses virksomheten både når det gjelder omfang og innhold. Det viktigste er at systemet er tilpasset til akkurat deres virksomhet og de forholdene som er aktuelle hos dere. </p><p>Under en revisjon vil det bli vurdert om internkontrollesystemet er dekkende iht. Internkontrollforskriftens intensjoner, om det er godt tilpasset den aktuelle virksomheten og om det fungerer som forutsatt. I praksis foregår dette gjennom intervjuer av sentrale personer i virksomheten, gjennomgang av aktuell dokumentasjon og kontroll av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis.</p><p>Nedenfor finner du eksempler på noe av det som vil bli etterspurt ved en revisjon avhengig av hva slags type virksomhet dere har. I forkant av et tilsynsbesøk kan det være fornuftig å gjennomgå disse punktene og finne frem aktuell dokumentasjon. Revisjon av virksomheter utføres i alt fra små enkeltmannsforetak til store virksomheter. Tilsynspersonellet vil derfor tilpasse spørsmålene og omfanget av revisjonen etter virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. <br><br><strong>Generelle forhold:</strong></p><ul><li>Har virksomheten oversikt over lover og forskrifter som er viktige for virksomheten?</li><li>Deltar arbeidstakerne i arbeidet med internkontrollen og har de nødvendig opplæring?</li><li>Har virksomheten satt seg skriftlige mål for sikkerhetsarbeidet?</li><li>Er det dokumentert hvem som gjør hva i virksomheten?</li><li>Hvem har ansvaret for det elektriske anlegget og elektrisk utstyret? </li><li>Hvordan er ansvarsforholdet mellom utleier og leietaker?</li><li>Har virksomheten kartlagt hvilke farer som finnes knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr?</li><li>Finnes det dokumenterte planer og tiltak for å redusere risikoforhold knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr? </li><li>Finnes det skriftlige rutiner for kontroll av egne elektriske anlegg og elektrisk utstyr?</li><li>Har virksomheten skriftlige rutiner for behandling av avvik på elektriske anlegg og elektrisk utstyr?</li><li>Finnes det rutiner for melding av elulykker, herunder kjennskap til gjeldende skjema fra DSB for melding av elulykker?</li><li>Hvordan etterser og dokumenterer virksomheten at internkontrollen fungerer som forutsatt?</li><li>Finnes det rutiner for å arkivere og oppbevare samsvarserklæringer og dokumentasjon fra elektroentreprenører?</li></ul><p><strong>Dersom virksomheten benytter elektromedisinsk utstyr...</strong></p><ul><li>Er virksomheten kjent med ​Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr?</li><li>Har virksomheten en systematisk oversikt over elektromedisinsk utstyr?</li><li>Finnes det rutiner for kontroll av utstyret ved innkjøp og før bruk?</li><li>Finnes det rutiner for opplæring av personell?</li><li>Finnes det rutiner for vedlikehold av elektromedisinsk utstyr?</li><li>Finnes det rutiner for kassasjon/vraking av farlig utstyr?</li><li>Finnes det rutiner for melding av ulykker/hendelser med medisinsk utstyr?</li></ul><p><strong>Dersom virksomheten omsetter elektriske installasjonsmateriell til forbruker...</strong></p><ul><li>Er virksomheten kjent med Forskrift om elektrisk utstyr?</li><li>Er materiellet merket i samsvar med forskriftens krav med tanke på krav til den som skal installere materiellet?</li></ul><p><strong>Dersom virksomheten har egen elektrokompetanse...</strong></p><ul><li>Er virksomheten kjent med Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid tilknyttet elelktriske anlegg og elektrisk utstyr?</li><li>Kan det dokumenteres at den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne elektriske anlegg har nødvendig kompetanse?</li><li>Finnes det instrukser som beskriver hva virksomhetens egne ansatte kan utføre av arbeider på det elektriske anlegget, herunder hvordan dette begrenser seg til drift og vedlikehold?</li><li>Finnes det dokumentasjon på kompetanse og sikkerhetsopplæring av virksomhetens elektrofagfolk?</li><li>Finnes det instrukser for bruk av verneutstyr?</li></ul><p><strong>Dersom virksomheten har eksplosjonsfarlige omgivelser </strong></p><ul><li>Er virksomheten kjent med Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer?</li><li>Er det utarbeidet et eksplosjonsverndokument som beskriver hvordan kravene i forskriften etterleves, herunder dokumentasjon på soneklassifisering av eksplosjonsfarlige områder?</li></ul>Gjennomføring av stikkprøvekontroll på elektriske anlegg<p>​I sammenheng med revisjonen utføres det normalt en stikkprøvekontroll av det elektriske anlegget. Pimærhensikten med kontrollen er å se på anleggets tilstand og hvordan det brukes for å kunne vurdere om rutiner, prosedyrer og instrukser fungerer i praksis. Den ansvarlige for virksomheten, og eventuell vaktmester/driftsansvarlig, oppfordres til å være med på kontrollen. </p><p>Dersom virksomheten holder til i en ny bygning, eller det er foretatt arbeider på det elektriske anlegget de siste årene, bør dere finne frem eventuelle samsvarserklæringer og dokumentasjoner fra installasjonsvirksomheten som har forestått arbeidene.</p><p>Kontrollen foretas ved hjelp av målinger og visuell sjekk av anlegget. Det vil også bli gitt gode råd og informasjon om elsikkerhet. Deler av kontrollen må gjøres på spenningløst anlegg dersom dette er praktisk gjennomførbart. Hovedtavler, sikringsskap, jordingsanlegg, defekt materiell, skjøteledninger og bruk av apparater og utstyr er noen av det som vil bli kontrollert. Dette betyr at tilsynspersonellet må ha tilgang til alle deler av virksomheten med mindre det er spesielle forhold som skulle tilsi noe annet. Omfang og detaljnivå på kontrollen blir vurdert av den enkelte kontrollør på stedet. Siden kontrollen utføres som stikkprøvekontroll, kan det ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som eventuelt avdekkes under kontrollen.</p>Saksgang etter tilsynet<p>​Etter tilsynet vil dere få tilsendt rapporter som beskriver resultatet av revisjonen og kontrollen. Normalt vil dette være delt i to rapporter: én rapport fra revisjonen og én rapport fra kontrollen av det elektriske anlegget. Rapportene kan innholde avvik, anmerkninger og kommentarer.</p><ol><li>Rapporten fra revisjonen vil inneholde forhold vedrørende virksomhetens internkontroll. Hvis det under revisjonen ikke ble avdekket avvik, vil dette fremgå av rapporten og saken avsluttes.</li><li>Rapporten fra kontrollen vil inneholde forhold vedrørende det elektriske anlegget. Hvis det under kontrollen ikke ble avdekket avvik, vil dette fremgå av rapporten og saken avsluttes.</li></ol><p>Dersom det under tilsynet ble avdekket forhold som krever utbedring, vil dette bli påpekt i form av avvik i rapportene. Du vil da få tilsendt rapportene sammen med et forhåndsvarsel om vedtak. På denne måten skal dere få anledning til å rette opp avvikene eller komme med kommentarer til forhåndsvarselet innen en angitt frist.</p><ol><li>Avvik i rapporten fra revisjonen skal utbedres av virksomheten selv. En skriftlig tilbakemeldning, med en redegjørelse for hvilke tiltak som er iverksatt, skal sendes til DLE eller til det sakkyndige selskapet som har utført revisjonen. Etter at tilfredsstillende tilbakemelding er mottatt, vil dere få en bekreftelse på at saken er avsluttet. </li><li>Avvik i rapporten fra kontrollen må normalt rettes av en registrert installasjonsvirksomhet. Når feil og mangler er rettet skal installasjonsvirksomheten sende melding om dette til DLE eller til det sakkyndige selskapet som har utført kontrollen. Etter at tilfredsstillende tilbakemelding er mottatt vil dere få en bekreftelse på at saken er avsluttet. </li></ol><p>Dersom det innen fristen ikke blir gitt tilbakemelding som bekrefter at avvikene er utbedret, eller dere kommer med kommentarer som tilsier en revurdering av avvikene, kan DLE gi pålegg om å rette disse avvikene. Slike pålegg er et enkeltvedtak i juridisk forstand. </p><p>Dere har innen klagefristen mulighet til å klage på hele eller deler av vedtaket fattet av DLE. DLE kan enten velge å ta klagen til følge og omgjøre sitt tidligere vedtak, eller de kan opprettholdes vedtaket og saken oversendes til DSBs regionskontor for videre klagebehandling der.</p><p>Når et vedtak er endelig, og pålegget om å rette avvikene fortsatt ikke er etterkommet, kan det vurderes om man skal reise sak om bruk av andre sanksjonsmidler, f.eks. tvangsmulkt. Da vil alle saksdokumenter bli oversendt til DSB. Det blir da opp til DSB å vurdere om det er grunnlag for å reise sak mot eier/bruker av anlegget. DSB vil i så fall forhåndsvarsle og eventuelt fatte vedtak i saken.</p><p>Dersom saken kun inneholder avvik som er mindre alvorlige, kan DLE velge å opplyse virksomheten om at DLE ikke vil forfølge saken videre i denne omgang. Virksomheten gjøres da oppmerksom på at dersom det kreves innsyn i saken senere vil avvikene vises. </p><p>I enkelte tilfeller, der feil eller mangler er så alvorlig at de kan medføre stor fare for liv og helse, vil det bli fattet direkte vedtak. Dette kan bety umiddelbar frakobling av hele eller deler av anlegget eller eventuelt et vedtak med kort frist for retting. </p>Utsettelse av utbedringsfrist<p>​Av ulike årsaker kan det være behov for å utsette fristen for utbedring av feil/mangler som påpekes i tilsynsrapporten. Ved slike behov må virksomheten ta kontakt med DLE eller det sakkyndige selskapet som har utført kontrollen og begrunne behovet. Om fristen kan forelenges vil vurderes i det enkelte tilfelle og vil være avhengig av alvorlighetsgraden i de feil/mangler som er funnet. Økonomiske årsaker er ikke grunnlag for forlenget utbedringsfrist.</p><p> </p><p> </p>

 

 


logo.gif

 

 

 

 

 

 

/bedrift/se-også/Jobbe%20systematisk%20med%20elsikkerhet%20i%20landbruketHMS landbruk_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/brannetterforskningBrannetterforskning_self0

 

 

 

 

/bedrift/internkontroll_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/markedskontrollMarkedskontroll_self0
/bedrift/verdt-å-vite/brannstatistikkBrannstatistikk_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/informasjons-og-påvirkningstiltakInformasjonstiltak_self0

Hafslund Nett AS
Det lokale eltilsyn (DLE)
Postboks 990 Skøyen
0247 Oslo​